Tagumpay

Ang tagumpay ay resulta ng maraming pagsisikap. Ang iba’y dumaan sa matinding pagsubok , karanasan at patuloy na bumabangon sa lahat ng hamon ng buhay. Ang iba nama’y hindi sumusuko …